logo

020 69 0 30 16

Soedamah Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

1. Soedamah Advocaten (nader te noemen SA) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

2. Uitsluitend SA geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van SA en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van SA zal kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”. De als zodanig aangeduide persoon handelt uitsluitend voor rekening en risico van SA.

3. SA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van SA komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan SA in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximumbedrag van € 25.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SA aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

4. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van SA in verband met een door of vanwege SA aan de opdrachtgever verleende dienst, komt de door de opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 3 vermelde limieten.

5. Niet alleen SA maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van SA hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

6. SA zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behoudens in geval van procureurs- en deurwaardersbijstand en de inschakeling van rolwaarnemers, bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van SA voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien SA derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door SA mede namens de desbetreffende opdrachtgever van SA aanvaard.

7. Tenzij anders overeengekomen is de cliënt van SA honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door SA worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt van SA verschuldigd de verschotten die SA ten behoeve van de cliënt betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax, en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium worden vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

8. Door SA te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van de termijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht van 1% per maand. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard waarna SA het recht heeft het dossier te vernietigen.

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SA is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien SA als eisende partij optreedt, heeft zij de optie om het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

11. De in Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde voorwaarden. SA is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Soedamah Advocaten is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 34275139.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 24 juli 2007 onder nummer 123/2007.