logo

020 69 0 30 16

Soedamah Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Bel ons via

020 69 0 30 16

Ma-Vr: 10:00 - 17:00

Zat - Zon: Gesloten

Email ons via

soedamah@soedamah.nl

 

Rechtsgebieden

Gespecialiseerd in ons vak

Hieronder staan de rechtsgebieden waar wij actief in zijn

In beginsel is iedere advocaat binnen Soedamah Advocaten en de partners met wie we samenwerken werkzaam in de algemene rechtspraktijk, waarbij ieder nog extra gespecialiseerd is in een bepaald rechtsgebied. Elke advocaat volgt jaarlijks cursussen en opleidingen om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen zijn/haar rechtsgebied. Wij wijzen uw zaak toe aan een advocaat met up to date kennis en expertise over het rechtsgebied van uw zaak. Onze advocaten behandelen de volgende rechtsgebieden:

Voor een eerste intake gesprek wordt normaliter €70 in rekening gebracht. Niet bij alle rechtsproblemen hoeft dit bedrag te worden voldaan. Bij het maken van een afspraak zal aan u worden meegedeeld of deze kosten wel of niet voldaan moeten worden.

In aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke financiële bijstand voor uw advocaatkosten

Lees meer op de website van de RvR

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er een toevoeging voor rechtsbijstand wordt verleend. U komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor advocaatkosten, indien uw bruto jaarinkomen van twee jaar geleden een daartoe vastgestelde grens niet overschrijdt.
Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand en de eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

De aanvraag voor een toevoeging wordt door de advocaat zelf ingediend. Hiervoor hebben wij uw legitimatiebewijs en jaaropgave van twee jaar geleden nodig. Neem deze stukken mee naar een intakegesprek. Mocht er door de Raad van Rechtsbijstand, om bepaalde redenen, geen toevoeging worden verleend, dan geldt het standaarduurtarief van de desbetreffende advocaat. Voor verrichte werkzaamheden die hebben plaatsgevonden voor een eventuele afwijzingsbesluit van de Raad voor Rechtsbijstand, wordt in de regel een voorschotnota gestuurd. Deze ontvangt u alvorens het aanvragen van een toevoeging.

Rechtsgebieden

Vreemdelingenrecht

Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning is het niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in de wirwar aan regelgeving binnen het Vreemdelingenrecht. Soedamah Advocaten staat u met kennis bij in zaken tijdens zowel bezwaarprocedures bij de IND, als in beroepsprocedures bij de rechtbank. Ook geven wij adviezen op het gebied van het verblijfsrecht. U kunt er zeker van zijn dat u eerlijk en deskundig advies krijgt. Wij zijn namelijk van mening dat het geen zin heeft om een procedure te voeren ingeval de uitkomst niet positief zal uitvallen. Wanneer u uw buitenlandse partner naar Nederland wilt halen, kunt u op een aantal uiteenlopende problemen stuiten. Wij bieden waar nodig een helpende hand. Ook voor de overkomst van familieleden, voor zowel een kort als lang verblijf, kunt u bij Soedamah Advocaten terecht. Bij een grote organisatie als de IND is het niet eenvoudig informatie te verkrijgen. Soedamah Advocaten adviseert en begeleidt ook bij mvv-aanvraagprocedures, zodat u op dat gebied een zorg minder heeft. Wij zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van alle noodzakelijke papieren die u moet leveren en de voorwaarden waaraan u moet voldoen, zodat uw procedure zo snel mogelijk afgehandeld kan worden. Indien het tot een procedure bij de rechtbank zal komen, bent u bij ons verzekerd van deskundige rechtsbijstand. Wij realiseren ons dat elke zaak uniek is en op zijn eigen sterke punten bekeken dient te worden. U mag er bij ons vanuit gaan dat uw zaak even belangrijk is als andere zaken en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen betalende cliënten en cliënten die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. Indien u uw partner/echtgenote/echtgenoot Nederland wil halen, uw buitenlandse vader of moeder voor een bezoek wilt laten overkomen, een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen, anderszins vragen of problemen op het gebied van het verblijfsrecht heeft, kunt u zich altijd tot Soedamah Advocaten wenden.

Huurrecht

Het huurrecht is een dynamisch en ingewikkeld rechtsgebied. In de wet staan veel bepalingen opgenomen waarvan contractueel niet mag worden afgeweken. Afspraken m.b.t. huur van een object, bijv. woon- of bedrijfsruimte, dan wel roerende zaak dienen dan ook goed op papier te worden gezet. Hierdoor is voor iedere partij duidelijk wat voor hen de verplichtingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken omtrent onderhoud, bestemming, omvang vernieuwing etc. Krijgen partijen toch een geschil, dan moet eerst worden geprobeerd om er onderling over uit te komen. Lukt dit niet, dan staat altijd nog de weg open naar de rechter. Soedamah Advocaten kan u bijstaan met betrekking tot: het beoordelen en opstellen van huurcontracten, het voeren van beëindiging van een contract, ontbinding- c.q. ontruimingsprocedures, het voeren van huurprijsvaststelling procedures en het indienen van een verzoek om indeplaatsstelling.

Strafrecht

De praktijk van Soedamah Advocaten richt zich voor een belangrijk deel op het strafrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en pro deo-zaken. De advocaten zijn kundig en gedreven in uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld onder andere aan het gebruik van verdovende middelen, levens- en geweldsdelicten, zedenzake, zaken omtrent vermogensdelicten. Ook behandelen wij verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed en alles wat daarmee samenhangt. Naast deskundige juridische begeleiding is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op geheel eigen wijze en ‘to the point’ bepleit. Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Aan de hand van de aanwezige stukken wordt tezamen de aanpak van de zaak besproken. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht. Wij treden op bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Met Soedamah Advocaten kiest u voor enthousiaste en gedegen strafpleiters met optimale inzet voor zowel de juridische als de menselijke kant van de zaak.

Arbeidsrecht

Het kan zijn dat er een geschil tussen een werkgever en werknemer tot stand is gekomen. Soedamah Advocaten maakt geen onderscheid in cliënten. Of u werkgever of werknemer bent, wij staan u graag en professioneel bij met de kennis en ervaring die wij in huis hebben. Indien partijen nog niet lijnrecht tegenover elkaar staan is het vaak nog mogelijk om een proces bij de rechter te voorkomen. Maar ook als er wel sprake is van conflict dat bij de rechter moet worden behandeld, halen wij voor u eruit wat erin zit. Denk aan onderwerpen zoals ontslag (opzegging bij het UWV of ontbinding bij de rechter), schadevergoeding, transitievergoeding, concurrentiebeding etc. Wij begrijpen dat de financiële zekerheid die men verkrijgt door het hebben van werk van het allergrootste belang is. Een arbeidsconflict kan daarom diep in uw leven ingrijpen. Wij proberen u zo ongeschonden mogelijk door een arbeidsconflict heen te laten gaan. Daarbij zijn wij altijd voor u bereikbaar en doen wij de zaak vooral samen met de cliënt.

Familie- en personenrecht

Het familie- en personenrecht beslaat onder andere echtscheidingsprocedures, boedelscheidingkwesties, afwikkelingen van samenlevingscontracten, samenwoningen, gezagkwesties, omgangsregelingen met kinderen, alimentaties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. In het algemeen betreft het zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en/of betrekkingen tussen meerdere partijen. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat. Echter, in dergelijke situaties dient voor een voor u gewenst resultaat soms zakelijk te worden gehandeld. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen medestander. Indien u onverhoopt met dergelijke problemen te maken krijgt, kan Soedamah Advocaten u op een persoonlijke en professionele wijze bijstaan. Om een echtscheidingsprocedure te starten, heeft u een advocaat nodig. Zaken die aan de orde komen zijn de echtelijke woning, afspraken over de kinderen, verblijfplaats, omgang, alimentatie, partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgoederen. Soms is het wenselijk dat eerst een tijdelijke rechterlijke beslissing wordt genomen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing over de verblijfplaats van de kinderen of over wie zal verblijven in de echtelijke woning. Daarna komt de definitieve echtscheiding aan de orde. Wij staan u met raad en daad terzijde en adviseren u op diverse praktische punten om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Civielrecht

Een stap naar de rechter is een laatste redmiddel. Denk aan een geschil waar men er onderling niet met elkaar kunnen uitkomen. Soedamah Advocaten heeft jarenlange ervaring met het procederen in zaken van velerlei aard. Toch is ons motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Daarom proberen wij in eerste instantie met zo weinig mogelijk kosten voor de cliënt de zaak te regelen. Dit houdt in dat wij eerst namens u met de wederpartij trachten een passende oplossing te vinden. Pas als men er echt niet uit kan komen, wordt de stap naar de rechter gezet. Of het nu gaat om een televisie die niet deugt, een vordering die niet betaald wordt, een geschil met de buren, het is raadzaam een gesprek met een van onze advocaten aan te gaan. Tijdens dit gesprek worden alle aspecten van de zaak uitvoerig besproken en ontvangt u een begroting van de te verwachten kosten. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Door een aantal wijzigingen in het procesrecht kunnen civiele procedures sneller worden afgerond dan voorheen. Dit sluit ook aan op de werkwijze die ons voor ogen staat. Snel, deskundig en betaalbaar.

Bestuursrecht

De overheid bedient zich bij de uitvoering van haar taken in de eerste plaats van het algemeen bestuursrecht, zoals neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Deze wet regelt onderwerpen waarmee de overheid, burgers en ondernemers te maken krijgen: de aanvraag, weigering of intrekking van vergunningen, uitkeringen, subsidies, bestuursdwang en dwangsom, toezicht, delegatie en mandaat, bezwaar en beroep. Soedamah Advocaten adviseert en verleent (processuele) bijstand in bovengenoemde kwesties waarin de overheid en burger met elkaar te maken krijgen. Mocht u te maken krijgen met beslissingen van de overheid waarmee u het niet eens bent, dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Wij helpen u met het instellen van bezwaar of beroep.

Wegenverkeerswet

Soedamah Advocaten staat verkeersdeelnemers bij die verdacht worden van een strafbaar feit. Onder het verkeersstrafrecht vallen zowel de zaken naar aanleiding van ongelukken, waarbij er sprake is van schade of letsel, als zaken waar het gebruik van alcohol en/of drugs aan de orde is.

De gevolgen van middelen gebruik in het verkeer kunnen groot zijn. Daarbij kan de Officier van Justitie al vóór een veroordeling besluiten het rijbewijs in te vorderen. Daarnaast kan de rechter naast een rijontzegging ook een boete, of werkstraf opleggen. Verder kan het CBR, geheel los van de strafrechtelijke procedure, een onderzoek naar de rijgeschiktheid instellen. Onderdelen daarvan kunnen een gesprek met een psychiater en een bloedonderzoek zijn.

Heeft u schuld aan het verkeersongeval? Is er met andere woorden een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid? Wij adviseren u om, nog voordat u uitgebreid met de politie in gesprek gaat, contact op te nemen met een advocaat. Dit soort zaken zijn vaak zeer technisch. Bovendien gaat het veelal ook om details. Uiteraard kunt u in dit soort gevallen contact met ons kantoor opnemen voor deskundig advies en bijstand.

Kortom het is een ingewikkeld traject waarbij verschillende procedures elkaar kruisen.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden. Het omvat zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk recht. Het kan gaan om een jeugdstrafzaak, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ook kan het gaan over zaken ten gevolge van een scheiding van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan een omgangsregeling. alimentatie, het ouderlijk gezag. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind. Dit spanningsveld maakt het jeugdrecht een bijzonder rechtsgebied.

Sociale Zekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht zijn de regels welke ervoor zorgen dat mensen tijdens arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen (bijv. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Werkloosheidswet, Ziektewet), volksverzekeringen (bijv. de Algemene Ouderdomswet en Wet langdurige zorg) en sociale voorzieningen (bijv. de Participatiewet, Toeslagenwet, Wet maatschappelijke ondersteuning WMO).

Het uitvoeren van deze wetten door het UWV, de SVB, Zorgkantoor, de gemeente en andere organisaties gaat niet altijd goed. Heeft u bijvoorbeeld problemen met een intrekking, terugvordering of boete van uw bijstandsuitkering? Bent u het oneens met de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidpercentage? Wordt uw PGB teruggevorderd, omdat er bijvoorbeeld wordt gesteld dat u onjuist heeft verantwoord? Geeft de gemeente aan dat u geen recht heeft op een WMO-voorziening of een urgentieverklaring? Heeft u een ander probleem? Neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren hoe u het beste uw probleem kunt oplossen. Eventueel kunnen wij u helpen met het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift.

Consumentenrecht

Binnenkort meer informatie over dit rechtsgebied.

Nationaliteitsrecht

In het geval dat u minstens vijf jaar ononderbroken in Nederland rechtmatig verblijf hebt gehad, komt u in beginsel in aanmerking voor naturalisatie. Mocht u de Nederlandse nationaliteit willen aanvragen, kan Soedamah advocaten u tijdens uw naturalisatieverzoek bijstaan. Ook helpen wij in gevallen waarbij een naturalisatieverzoek is afgewezen. Daarbij kunnen wij u ook bijstaan inzake complexere vraagstukken betreffende het Nederlandse nationaliteitsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat uw in het buitenland geboren kinderen en kleinkinderen de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen of daar alsnog aanspraak op kunnen maken. In sommige gevallen kunt u opteren voor het Nederlanderschap. Indien u uw Nederlanderschap hebt verloren, bijvoorbeeld omdat u langer dan tien jaren in het land van uw andere nationaliteit bent verbleven, kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure. U kunt namelijk niet zomaar in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Hiervoor moet voldoen zijn aan een aantal eisen die door de Nederlandse overheid opgesteld zijn. Indien u een relatie heeft met een Nederlander moet u bijvoorbeeld minimaal drie jaar een geregistreerde relatievorm hebben. Daarnaast is het samenwonen een belangrijke vereiste in deze context. Voorts mogen er, om de veiligheid van een land te waarborgen, geen vermoedens bestaan dat u een gevaar voor de inwoners en de openbare orde vormt. Verder moet u de inburgeringscursus met goed gevolgd hebben afgesloten. Uw identiteit moet volstaan aan de hand van verschillende officiële gelegaliseerde documenten. Soedamah Advocaten kan u tijdens het gehele traject begeleiden. Daarnaast zijn wij ook de aangewezen partner wanneer u bijvoorbeeld in hoger beroep wilt gaan tegen een negatief besluit.